Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door:

Mar&Co bv
Stationsstraat 86
B-3400 Landen
België

Tel: +32 11 88 10 25
BTW-nummer: BE 0743 928 731

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De site kan gratis worden geraadpleegd, zonder garanties vanwege Mar&Co bv. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

 • Inhoud van de site:
  De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van de Mar&Co bv om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. De Mar&Co bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. De Mar&Co bv behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Mar&Co bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker. Mar&Co bv nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.
 • Beschikbaarheid van de site:
  Mar&Co bv garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Mar&Co bv geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. Mar&Co bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te raadplegen.
 • Gebruik van de informatie door de gebruiker – Intellectuele eigendom:
  De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Mar&Co bv. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van de Mar&Co bv en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, tekeningen, beelden, teksten op de sites van Mar&Co bv mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt zijn wereldwijd beschermde merken en/of modellen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mar&Co bv.
 • Hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd door Mar&Co bv:
  De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Mar&Co bv betekent niet dat Mar&Co bv een controle uitoefent op deze sites, noch dat Mar&Co bv op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.
 • vers d’autres sites non gérés par Mar&Co bv: 
  La présence des hyperliens sur le site de la S.A. Confiserie Leonidas ne signifie pas que la S.A. Confiserie Leonidas exerce un contrôle sur ces sites, ni que Mar&Co bv assume une quelconque responsabilité quant à leur contenu ou leur existence.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geplaatst, doorgegeven of verdeeld worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mar&Co bv.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Mar&Co bv verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar site te beschermen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 en met naleving van de privacy policy.

TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil betreffende de site van Mar&Co bv wordt beheerd door de Belgische rechtspraak. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn bevoegd. In geval van geschil wordt een gedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding, afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.

Scroll naar boven